HomeTưởng NiệmThời SựHải QuânSử LiệuTìm hiểuSưu TầmVideoGiải TríLinks
Viewed: 11439929 
Hải QuânHải Quân VNCHTài liệu Hải Quân VNCHLiên Đoàn 5 Tuần Thám
   
Hình thành HQ/VNCH
Lực lượng Hải Quân VNCH
TT/HL/HQ Nha Trang
Luật Biển và Vịnh Bắc Việt
Vịnh VAN FONG (Nha Trang)
Nếp sống thủy sinh dân tộc
Lực lượng Hải Tuần
Vùng IV ZH: Những ngày cuối
Tài liệu K18/SQHQ mãn khóa
Chuyến hải hành sau cùng HQ
HQVNCH bảo vệ non sông
Thánh tổ người Nhái
Chiến Hạm HQ/VNCH di tản 75
Liên Đoàn 5 Tuần Thám
Lực Lượng Đặc Nhiệm 213
Vai trò của Hải Quân VNCH
Hình ảnh các Cựu Tư Lệnh HQ
Diễn hành ngày Hải Quân1973
Các đơn vị và căn cứ HQVN
Giang Đoàn 22 Xung phong
Các loại cờ truyền tin HQ
Hình ảnh Hải quân sưu tập
Hình ảnh các loại chiến hạm
Hình ảnh các chiến đĩnh
Hình ảnh L/L Duyên Phòng
Hình ảnh Lực Lượng Yễm Trợ
Hình ảnh các tàu Chuyển Vận
Giang Đoàn Xung Phong
Lực Lượng Đặc Nhiệm 99
Mây và Khí tượng
Huy chương & cấp bậc HQVNCH
Thoáng suy tư về Đ/Đ Cang
Sự Kiện Vịnh Bắc Việt 1964
Trường Hàng Hải Việt Nam
Phỏng vấn bà Hồ Tấn Quyền
Tìm về kỷ niệm Hải quân
Câu chuyện về Hải Tuần
Trận Tuyên Nhơn - Mộc Hóa
Chuyến Convoi đến Nam Vang
Ngày cuối cùng của HQ406
HQ4 săn tàu địch xâm nhập
Chiến sĩ HQ Lê Anh Tuấn
Liên Đoàn Đặc Nhiệm Hổ Biển
Căn cứ Sea Float
HQ225 - Phúc trình tổn thất
Số phận của chiến hạm HQ406
Lực Lượng Hải Thuyền VNCH
Chiến Dịch Sóng Tình Thương
Liên Đoàn Người Nhái VNCH
Giang Đoàn 26 Xung Phong
Diễnbiến khiến Mỹ thamchiến
BTL/HQ Vào Giờ Phút Chót
Vùng IV/ZH những ngày cuối
Phù hiệu các đơn vị HQVNCH
HQ802: Những ngày cuối
Công tác cuối cùng của HQ09
Phỏng vấn cựu Đ/tá Đỗ Kiểm

Phong Trào Dân Chủ VN
Báo Tự Do Ngôn luận ra đời, một bước đột phát trong nỗ lực phá vỡ chính sách độc tai bưng bít thông tin của CSVN.
Báo Tự Do Dân Chủ  ra đời, ngày 2 tháng 9 năm 2006, tại thủ đô Hà Nội.
Tòa án man rợ Cộng sản VN bịt miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Hoàng Sa&Trường Sa
Lực lượng Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa 1974
Tài liệu giá trị lich sử do Hải sư Thềm Sơn Hà sưu tìm.
Đại cương về Quần đảo Hoàng Sa 
Hình ảnh - Địa lý - Khí hậu - Vị trí chiến lược. 
Bài sưu tầm của Hải sư Thềm Sơn Hà
HQ10 đi vào lịch sử 
Trận Hải chiến 19/01/1974 chống Trung Cộng xâm lăng.
HQ5 và Hải chiến Hòang Sa 1974 
Hồi ký của Trương Văn Liêm
Biến cố Trường Sa tháng 2-1974
VNCH mở cuộc hành quân Trần Hưng Đạo 48 tại Trường Sa cuối tháng 1/1974 để cũng cố chủ quyền VN ngăn ngừa tham vọng bành trướng của Trung cộng lấn chiếm quần đảo Trường Sa

 

Tài liệu Hải Quân VNCH
Lực Lượng Đặc nhiệm 99
Một tài liệu sống thực để cho các thế hệ mai sau hiểu thêm về nỗi đau đớn của một cuộc tương tàn mà người Việt Nam dù Nam hay Bắc, đã không làm chủ được... 
Hình thành HQ/VNCH
Bài sưu tầm của Bảo Bình Nguyễn Văn Ơn
Sea Float Năm Căn
Chiến dịch Trần Hưng Đạo 4 bình định Năn Căn Cà Mau do Hải sư Trương Thanh Việt sưu tầm.


Liên-Đoàn 5 Tuần-Thám
( Liên-Đoàn Đặc-Nhiệm 212.5 )

Nguyễn-Văn-Ơn

Dẫn-Nhập:
    Đọc bản tin Hải-Sử qua Email, tôi thấy đã có một chiến-hữu viết về họat-động của Giang-Đoàn 61 Tuần-Thám trên kinh Vĩnh-Tế ( Tịnh-Biên ). Tiếp đến, anh Trần-Đỗ-Cẩm đưa Giang-Đoàn 26 XUNG-PHONG nổi bật trên chiến-trường Tiền-Giang Hồng-Ngự ( tỉnh Kiến-Phong ). Theo thiển-ý của tôi, với đường biên-giới Việt-Miên dài khoảng 140 Km trong vùng này, còn có Liên-Đoàn 5 Tuần-Thám cũng đã góp phần không nhỏ trong việc chống lại sự xâm nhập thường trực của 3 công trường : 5,6 và 9 Việt-Cộng.
    Vì vậy tôi xin ghi lại vài họat-động tiêu-biểu của Liên-Đoàn 5 Tuần-Thám tức Liên-Đoàn Đặc Nhiệm 212.5 trong năm 1974.
    Miền Nam Việt-Nam ( Vùng 3 và 4 Sông-Ngòi ) có hệ-thống kinh rạch dài 5.555Km # 3000 ( Nautical Miles ) chằng-chịt như mạng nhện, nên việc tổ chức các cuộc tuần-tiểu ngăn chặn, phục kích hay hành-quân truy lùng để tiêu-diệt địch hết sức phức tạp; mang tính chất đặc-thù của một " Brown-Water-Navy ". Chính Đại-Tá BURTON. B. WITHAM, Tư-Lệnh Lực-Lượng đặc nhiệm 116 Hải-Quân Hoa-Kỳ cũng đã thừa nhận những khó-khăn trở ngại mà họ đã vấp phải khi thi-hành nhiệm-vụ trên " địa-hình bát-quái" ( Eight sign terrain ) nàỵ Theo ông ta, giang-đỉnh thích nghi phải là loại có tốc-độ cao, vận chuyễn xoay đầu 180 độ dễ-dàng trong kinh rạch hẹp, và hỏa-lực thực hùng-hậu trấn-áp được đối phương để vượt qua thủy-trình chật hẹp mỗi khi bị phục-kích. Riêng tại vùng biên-giới Việt-Miên tỉnh Châu-Đốc, Giang-Tốc-Đỉnh PBR ( Patrol Boat River) được xem là thích-ứng nhất.

I- Tổ-Chức Liên-Đoàn :
    Đầu tháng 9 năm 1969, Task-Force 116 Hải-Quân Hoa-Kỳ lần-lượt chuyễn giao cho Hải-Quân VNCH : 239 Giang-Tốc-Đỉnh PBR, gồm 2 loại Mark.1 và Mark.2 ( đa số ), được đánh số từ 7.500 đến 7.738.
    Bộ Tư-Lệnh Haỉ-Quân VNCH đặt tên cho Lực-Lượng này là Lực-Lượng Tuần-Thám đồn trú tại Mỹ-Tho, đồng thời tiêu-chuẩn-hóa mỗi Giang-Đoàn Tuần-Thám có 20 Giang-Tốc-Đỉnh PBR với bản cấp-số được Bộ Tổng-Tham-Mưu Quân-Lực VNCH chấp thuận :
        - Giang-Đoàn Tuần-Thám có bản cấp-số tương đương với bản cấp-số cuả Tiểu-Đoàn Bộ-Binh, kể từ Giang-Đoàn 51 đến 65 T T .
        - Liên-Đoàn Tuần-Thám có bản cấp-số tương đương với bản cấp-số của Liên-Đoàn Bộ-Binh, kể từ Liên-Đoàn 1 đến 6 T T.
    Về tổ-chức hành-quân, Lực-Lượng Tuần-Thám với 15 Giang-Đoàn Tuần-Thám có danh xưng là Lực-Lượng Đặc-Nhiệm 212 đóng tại Căn-Cứ Haỉ-Quân Châu-Đốc ( Cái-Dầu, Châu-Phú ), chia thành 6 Liên-Đoàn Đặc-Nhiệm từ LĐĐN 212.1 đến LĐĐN 212.6.
    Vị Tư Lệnh đầu tiên là HQ Đ/Tá NGHIÊM-VĂN-PHÚ, sau vinh thăng Phó Đề-Đốc.
Phụ-Bản A :
-Sơ đồ A 1 : Thống-thuộc hành-chánh.
-Sơ đồ A 2 : Thống-thuộc hành-quân.
-Sơ đồ A 3 : Tổ-chức nội bộ.

II- Phạm-Vi Hoạt-Động :
    Để phù hợp với tình-hình sôi động tại chiến-trường sông rạch miền Nam bấy giờ, Liên-Đoàn đặc nhiệm 212.5 trách nhiệm trực tiếp vùng biên-giới Việt-Miên từ sông Giang-Thành ( Hà-Tiên ), kinh Vĩnh-Tế ( Tịnh-Biên ), qua sông Hậu-Giang An-Phú đến Tân-Châu ( Châu-Đốc ). Do đó hậu-cứ của Liên-Đoàn 5 Tuần-Thám là một hậu cứ lưu-động.

III- Nhiệm-Vụ :
    Lơị dụng lưu-động-tính cao ( 35Km/H, trước đây Task Force 116 đã xử-dụng Giang-Tốc-Đỉnh này với tốc-độ 54Km/H # 29 Knots ) của các Giang-Tốc-Đỉnh PBR, Liên-Đoàn 5 Tuần-Thám có nhiệm-vụ :
    1- Tổ-chức các cuộc hành-quân biệt lập, tuần-tiểu ngăn chặn, tiêu diệt ViệtCộng xâm nhập trên mọi thủy-lộ trong phạm vi trách nhiệm.
    2- Tham gia các cuộc hành-quân Liên-quân cấp Liên-Đoàn trở lên trong Khu-vực hoạt-động, hoặc Tiểu-Khu mà Liên-Đoàn tăng phái.
    3- Yểm trợ hải pháo cho các đơn-vị bạn hay các đồn bót ven sông khi được yêu cầu.
    4- Huấn-Luyện chiến-thuật thủy-bộ cho các đơn-vị Bộ-Binh tùng đỉnh tăng phái trong trong các cuộc hành-quân đổ bộ, phục-kích.
    5- Tổ chức hộ-tống Convoy trên những chặn thủy-trình được chỉ định.
    6- Phối hợp hàng ngang với Chi-Khu hay Tiểu-Khu cập-nhật-hóa tin-tức tình-báo chiến-thuật trong vùng.

IV- Hoạt-Động Thường-Trực cuả Việt-Cộng :
    Rút kinh nghiệm từ chiến-dịch SeaLord, nhất là Foul Deck Operation của Task-Force 116 Hải-Quân Hoa-Kỳ, Bộ-Tư-Lệnh Haỉ-Quân VNCH đã tung ra chiến-dịch Trần-Hưng-Đạo 1 để ngăn chặn Việt-Cộng vượt biên giới Việt-Miên lẻn vào lãnh thổ VNCH. Tin-tức tình báo ghi nhận thường trực Tiểu-Đoàn 79(-) thuộc Trung-Đoàn 272 của Công-Trường 9 Việt-Cộng tổ-chức các cuộc xâm nhập vượt qua kinh Vĩnh-Tế và sông An-Phú để tiếp-tế cho mật-khu Núi-Dài ( Châu-Đốc ).
    Hàng tháng, Việt-Cộng có khả năng xâm nhập từ 3 đến 4 chuyến. Trong mùa nước lên từ tháng 11 đến tháng 1 dương lịch, chúng tăng số lần xâm-nhập lên gấp đôi; kinh Vĩnh-Tế có nhiều ghe thuyền tấp nập trở thành thủy-lộ huyết- mạch giửa Hà-Tiên và Châu-Đốc. Cho nên các Giang-Đoàn Tuần-Thám thật sự vất-vả khi hoạt-động tại đây:
        - Ban ngày chận xét tất cả ghe thuyền di chuyễn trên sông hay tham dự hành-quân truy lùng địch.
        - Ban đêm đổ bộ tùng-đỉnh phục-kích các điểm xâm-nhập, yễm-trợ hoả- lực cho đơn-vị bạn.

V- Hành-Quân Phối-Hợp của Liên-Đoàn Đặc-Nhiệm212.5&Chi-Khu An-Phú.(Phụ-BảnB):
    Để bảo vệ tiền đồn biên-giới Kinh-Mương thuộc xã Vĩnh-Lộc ( An-Phú ) đồng thời bẻ gảy kế-hoạch xâm nhập thu thuế vụ lúa Đông-Xuân, giửa tháng 2 năm 1974 Tiểu-Khu Châu-Đốc tổ-chức cuộc hành-quân CD2/74 cấp Liên-Đoàn. Ngày N-2, Thiếu Tá ĐịNH Trưởng phòng 3 Tiểu-Khu họp tham-mưu với các đơn-vị tham chiến:
1- Phân-Nhiệm Hành-Quân :
        - Chỉ-Huy-Trưởng hành-quân : Trung-Tá Phan-Ngọc-Thiết, Tham-Mưu-Phó hành-quân Tiểu-Khu Châu-Đốc ( đại-diện cho Tiểu-Khu-Trưởng, Đaị-Tá Nguyễn-Văn-Của).
        - Chỉ-Huy-Phó hành-quân : HQ Th/Tá Nguyễn-Văn-Ơn, Chỉ-Huy-Trưởng Liên-Đoàn Đặc-Nhiệm 212.5.
    Lực-lượng hành-quân chia thành 2 cánh.
    Cánh A gồm có :
        - Hai Đại-Đội cuả Tiểu-Đoàn 431 Địa-phương Châu-Đốc.
        - Một LCM và 7 LCVP cuả Đại-Đội 44 Tuần-Giang Địa-Phương-Quân
        - Trung-đội pháo binh diện-địa 105 Khánh-Bình.
    Thiếu-Tá Lê-Thanh-Xuân Chi-Khu-Trưởng CK/ An-Phú chi-huy cánh này, Thiếu Tá Lực Tiểu- Đoàn-Trưởng TĐ/431 phụ tá.
    Đúng 6 giờ ngày N, cánh A đổ quân từ mặt sông xã Khánh-An tiến chiếm mục-tiêu phiá Bắc đã ấn định.
    Cánh B gồm có :
        - Đại-Đội 81 Tùng-đỉnh điạ-phương.
        - 12 Giang-Tốc-Đỉnh PBR cuả Giang-Đoàn 55 Tuần-Thám.
        - 1 Monitor Combat ( có trang bị đại bác Bofor 40 ly ) của Giang-Đoàn 41 Ngăn-Chận tăng phái; Bộ Chỉ-Huy hành-quân đặt trên " Giang đỉnh chiến đấu " này.
    Hải-Quân tự yểm-trợ haỉ-pháo cho mình và cho đơn-vị bạn trong cánh.
    HQ Th/ Tá Văn-Trung-hu Chỉ-Huy-Trưởng Giang- Đoàn 55 Tuần-Thám chỉ-huy cánh này. HQ Đ/Uý Muôi phụ tá.
    Đúng 6 giờ sáng ngày N, cánh B đổ quân từ mặt sông xã Vĩnh-Lộc lên chiếm mục-tiêu thứ 1 cách đồn Kinh-Mương 100 mét về hướng Đông, sau đó chiếm mục-tiêu 2 cách đồn 400 mét cũng về hướng Đông; đợi bắt tay với Tiểu-Đoàn 431 taị đâỵ
    Lực-Lượng Trừ-Bị :
        - Một Đại-Đội cuả Tiểu-Đoàn 431 tại xã Khánh-Bình.
        - Một Trung-đội Nghiã-quân tại Chi-Khu An-Phú.
        - 5 Giang-Tốc-Đĩnh PBR cuả Giang-Đòan 55 Tuần-Thám tại cầu tầu Chi-Khu An-Phú.
    Chuyện Bên Lề Buổi Họp :
    Tr/Tá Thiết : Sao không thấy hai Chỉ-Huy-Trưởng đề cập gì đến Pháo- Binh yểm-trợ cho cánh B vậy cà?
    Th/Tá Thu : Mục-tiêu xa nhất của cánh B cách bãi đổ quân chỉ có 800 mét. Chúng tôi có khả-năng bắn sâu vào đất MIÊN thêm 2 Km nửa. Do đó việc cover Đại-Đội 81 Tùng-đỉnh bằng đại-bác 40 ly không thấy trở ngạị
    Tr/Tá Thiết : Nhưng các loại đại-bác của Hải-Quân đều bắn trực-xạ mà.
    Th/tá Thu : Alpha nhận xét đúng. Tuy nhiên chúng tôi cũng có khả-năng dùng đại-bác 76.2 ly, đại-bác 40 ly bắn vòng cầu yểm-trợ cho các đơn-vị bạn khá chính xác. ( Anh ta vừa cười vừa chỉ tôi ) Anh Ơn có licence về bắn vòng cầu đại bác 76.2 ly và đại- bác 40 ly. Năm ngoái anh âý dự thi bằng tác-xạ nhanh hai loại đại bác trên tại Trung-Tâm Phát-Triển Khả-Năng Tác-Chiến QLVNCH Saigòn, được chấm giải nhất. Xin Alpha yên trí...
2- Diễn-Tiến Hành-Quân :
    Đúng 6 giờ sáng ngày N, các chiến-đỉnh đổ hai cánh quân A và B đúng bãi chỉ định. Lúc 6.20 giờ, sau khi chiếm được mục-tiêu 1, trên đường tiến chiếm mục-tiêu 2, Tr/Uý Minh Đại-Đội-Trưởng Đại-Đội 81 báo-cáo chạm địch cách đồn Kinh-Mương 300 mét về hướng Đông. Tiếng súng M.16, M.60, AK.47 và RPD đua nhau nổ rền...
    Tiếng Tr/Uý Minh trong máy truyền-tin TR.46 gấp rút: Chạm địch cấp cở Liên Trung-Đội, địch bắn rát không tiến lên được. Mấy đứa con của 81 đang dàn hàng ngang dọc theo bờ ruộng để bám mục-tiêu, sườn bên trái bị hở. Bên trái tôi độ 50 mét Th/Tá Thu đang đứng trước mủi chiếc PBR chỉ-huy, tay phải cầm ống liên-hợp truyền-tin, tay trái cầm ống dòm khẩn cấp điều-động một cách khéo-léo 4 PBR tiền-phong tiến sâu vào rạch Kinh-Mương. Trùng-Dương ( danh-hiệu truyền tin cuả Th/Tá Thu ) ra lệnh khai hoả đại liên 50 và pháo-đài-bay B.52 bỏ túi ( Súng phóng lưụ MK.19) dử-dội vào sườn bên trái cuả Đại-Đội 81 Tùng-đỉnh để "che" cho thằng em mình. Đến 7.00 giờ, mặc dù đã bắn 3 quả M.72 ( súng chống tăng và phá công-sự ), nhưng không khoá được 3 cây RPD cuả địch. Minh xin con gà 40 ly gáy ngay mục-tiêu 2 ( gò Trâm-Bầu rậm-rạp mà địch đã đào giao-thông-hào để đóng chốt ). Tôi bảo nhân-viên truyền-tin qua số nhà mới ( qua tần-số giải-toả ) với 81 và Minh làm "đề-lô" ( tiền-sát-viên ). Tôi nhanh chóng lấy yếu-tố tác-xạ và cho bắn viên đạn đầu tiên đi. Vẫn tiếng Minh trong máy : " Đích tốt, ngắn một sào " ( hướng mục-tiêu, tầm xa ngắn lại 100 mét) Tr/Tá Thiết chỉ-thị cho Minh chuẩn-bị lựu-đạn M.26 và phóng-lựu M.79, xung-phong tiến chiếm mục-tiêu ngay khi gà 40 ly ngưng gáy. Sau 1 tràng dòn-dã 47 viên liên-tục nổ chụp lên mục-tiêu, tôi bảo Minh trở về " mái nhà xưa " ( trở về tần-số hành-quân và xung-phong chiếm mục-tiêu ). Tiếp theo đó là những tiếng nổ rời-rạc của lựu-đạn và súng phóng-lựu; chừng 30 phút sau, Minh báo cho biết chiếm được giao-thông-hào tại mục-tiêu 2. Địch rút lui để lại 3 chết, 2 RPD, 5 AK 47 và một số tài-liệu quan-trọng. Tôi đề-nghị cho Minh gài lựu-đạn lại tại giao-thông-hào này để địch không thể tái xử-dụng trong tương lai. Tr/Tá Thiết cũng cho đây là việc phải làm trước khi Đại-Đội Tùng-đỉnh trở về bãi-ủi.
    Trong khi đó, Cánh A cũng chạm địch cấp Đại-Đội lúc 7giờ 10 giửa mục-tiêu 3 và 4 phía bắc xã Khánh-An. Đại-Đội 1/431 và địch dằn-co từng bờ ruộng. Đại-Đội 2/431 đánh thốc sườn địch nhưng không có kết-quả vì địch chốt tại nhiều hố cá-nhân liên-hoàn. Đến 8.30 giờ, Đại-Đội 2 bị địch bắn 4 quả B 40 làm 2 binh-sĩ Bộ-Binh bị thương. Tr/Tá Thiết yêu-cầu Trùng-Dương cấp ngay 1 PBR tức-tốc tản-thương về bệnh-viện Châu-Đốc, tiếng ông ta quát ầm trong máy 46:
    " Lima ( Th/Tá Lực ) đụng diện rồi, cố bảo-toàn chủ-lực. Xray ( Th/Tá XUÂN ) áp-dụng chiến-thuật 1, kêu phở-bò ( pháo-binh ) đi, dùng " đề-lô " Khánh-Bình cho chính-xác, báo nhận và thi hành ngay. Năm phút sau, tiếng đại-pháo nổ ỳ-đùng, từng cụm khói xám bốc lên, rung chuyễn cả mục-tiêu 4.. Khoảng 10.00 giờ Th/Tá Xuân báo đã đánh bật địch sang bên kia biên-giới, lúc " chém-vè " địch để lại trận-địa 5 xác chết, 2 B41 ( RPG7V ), 3RPD, 6 AK47, 1CKC và một số băng cứu-thương cá-nhân.     Tiểu-Đoàn 431 và Đại-Đội 81 bắt tay nhau lúc 11 giờ 45. Để an-toàn tối-đa cho đơn-vị, Tr/Tá Thiết ra lệnh đổi đường rút quân ra bải-ủi, tránh mìn-bẩy của địch. Tất cả đều lội ruộng, cấm đi trên bờ.
Trên đường trở về Chi-Khu An-Phú, ngồi vắt-vẻo trên mui Monitor Combat, Tr/Tá Thiết vui-vẽ tâm-sự vớí tôi : " Trận đụng độ nhỏ ( cấp Tiểu-Đoàn ) này ta lấy ăn. Nhờ tin-tức tình-báo ta nhận được khá chính-xác. TĐ/431 đụng diện, ĐĐ/81 chạm điểm theo như ý của ta. Về tương-quan lực-lượng, ta trội hơn địch về quân-số tham-chiến; hoả-lực ta lại hùng-hậu hơn địch rất nhiều nhờ vũ-khí cộng-đồng của Hải-Quân.. Tôi đã đi hành-quân vài lần với Th/Tá Văn-Trung-Thu, anh ta là con người lầm-lì ít nói, nhưng khi đụng trận thì năng-nổ, gan-dạ; nhất là sáng-kiến điều-quân đang khi trao-đổi hoả-lực với địch như vừa rồi đó. Cứ theo đà này tương-lai binh-nghiệp cuả anh ta sẽ khả-quan hơn..Tôi đồng-ý với nhận-xét này và góp thêm :
" Anh Thu là 1 trong nhiều Chỉ-huy-Trưởng giỏi của Đô-Đốc NGHIÊM-VĂN-PHÚ, Tư-Lệnh Lực-Lượng Tuần-Thám ".

VI - Hành-Quân Biệt-Lập : Giải-Tỏa Kinh Đồng-Tiến Và Tiếp-Tế Cho Căn-Cứ Hải-Quân Tuyên-Nhơn.
    Khoảng thượng-tuần tháng 5 năm 1974, Phó Đề-Đốc NGHIÊM-VĂN-PHÚ Tư-Lệnh Lực-Lượng Tuần-Thám chỉ-thị cho HQ Đ/Tá Đỗ-Quý-Hợp, thay mặt cho Tư-Lệnh Lực-Lượng Đặc-Nhiệm 212, cùng vớí HQ Th/Tá Nguyễn-Văn-Ơn Chỉ-Huy-Trưởng Liên-Đoàn Đặc-Nhiệm 212.5 đáp trực-thăng vào Căn-Cứ Hải-Quân Tuyên-Nhơn duyệt laị hệ-thống phòng-thủ và xét đến nhu-cầu vật-liệu cần-thiết để cũng-cố Căn-Cứ nàỵ
1 - Nhận-Định Khả-Năng Phòng-Thủ Và Nhu-Cầu Tiếp-Liệu
    Đã hơn một tháng qua, hai Công-Trường 5 và 6 Việt-Cộng lúc nào cũng tạo áp-lực nặng-nề bao quanh Căn-Cứ Hải-Quân Tuyên-Nhơn, nơi đồn-trú của Giang-Đòan 56 Tuần-Thám do HQ Th/Tá Đoàn-Quang-Vũ làm Chỉ-Huy-Trưởng và Giang-Đoàn 45 Ngăn-Chặn do HQ Th/Tá Lê-Anh-Tuấn chỉ-huy .
    Căn-Cứ Hải-Quân Tuyên-Nhơn trước kia thuộc Liên-Đoàn đặc-nhiệm Tuần-Thám 212.2, nay thuộc Liên-Đoàn đặc-nhiệm TRUNG-ƯƠNG 214.1 mà Sĩ-Quan thâm-niên hiện-diện là Th/Tá Vũ.
    Nhân lúc Đại-Tá Hợp đang quan-sát bãi-đáp trực-thăng của Căn-Cứ, tôi " bỏ nhỏ " hai vị Chỉ-Huy-Trưởng ra đón chúng tôi : " Chắc hai anh có nghe và hiểu câu " nhất Tánh, nhì Quyền, tam Cang, tứ Hợp " ? Như vậy mức-độ tiếp-liệu mà qúy đơn-vị nhận được sẽ do tài thuyết-trình của hai anh trước Đại-Tá, cố thuyết-phục ông ấy chấp-thuận những gì mà hai anh đã đệ-đạt trong công-điện. Tôi chỉ là một dự-án-viên mà thôi "
    Tiếp theo phần thuyết-trình của Th/Tá Vũ về hoạt-động hành-quân, tuần-tiểu, phục-kích, yểm-trợ hải-pháo cuả Giang-Đoàn 56 Tuần-Thám và Giang-Đoàn 45 Ngăn-Chận; Th/Tá Tuấn với giọng điệu lôi-cuốn cố-hửu, trình-bày kế-hoạch phòng-thủ đơn-vị, phản pháo-kích, phân-tán mỏng chiến-đỉnh và chống lại chiến-thuật tiền pháo hậu xung cuả địch. Để kết-thúc buổi thuyết-trình, Tuấn nhấn mạnh : " Toàn thể Sĩ-Quan, Hạ-Sĩ-Quan và Đoàn-Viên tại đây không những quyết-tâm đánh trả lại bất cứ cuộc tấn-công nào của Việt-Cộng mà còn vượt ra ngoài khu 5 truy-lùng diệt địch tới chốn. Vì vậy chúng tôi kỳ-vọng Đại-Tá giúp-đở chúng tôi có đầy đủ vật-liệu để cũng-cố hệ-thống phòng-thủ đồng-thời nâng cao hiệu-năng tác-chiến đơn-vị " .
    Sau đó Đại-Tá Hợp được hướng-dẫn thanh-tra các vị-trí phản-pháo, công-sự phòng-thủ, vọng gác, cầu tầu, xà-lan dầu dự-trử, kho đạn-dược và trung-tâm truyền-tin. v.v . Đi tới đâu ông ta ghi chú tỉ-mỉ vào sổ-tay đến đó.
    Bắt tay Vũ và Tuấn trước khi lên trực-thăng, Đại-Tá Hợp cho biết là ông ta sẽ trình lên thượng-cấp chấp-thuận mức-độ vật-liệu tiếp-tế cho Căn-Cứ từ 95% trở lên. Tôi nhớ mãi câu cay-độc ông ta đùa về bản-chất Cộng-Sản với viên phi-công trẻ : " Lúc vào, anh bay tắt theo kinh Đồng-Tiến. Bây giờ trở về, anh nên vòng qua Cao-Lảnh rồi xuống Cái-Dầu. Tuị nó đang lắp hoả-tiển SA 7 ( Grail Man Portable Anti Aircraft Missille ) chờ mình trở ra đường cũ đó. Càng gần Nga-Hoa, càng xa Thiên-Đàng ! " . Ngồi trên trực-thăng, Đại-Tá Hợp khen ngợi Lê-Anh-Tuấn có tinh thần trách-nhiệm và chống-cộng cao, đúng là " lính nòi " ( các anh em của Tuấn đều ở trong Quân-Đội ).
    Ngày hôm sau tôi trình-diện Phó Đề-Đốc PHÚ tại Trung-Tâm Hành-Quân Lực-Lượng Đặc-Nhiệm 212 và được vị Tư-Lệnh của mình chỉ-đạo thiết-kế cuộc hành-quân chớp-nhoáng theo quan-niệm như sau :
        a ) - Giải-toả thủy-lộ Đồng-Tiến gồm công-tác vớt mìn dưới lòng kinh, đánh bật các chốt địch dọc theo hai bên bờ kinh từ khu 1 đến khu 5. Đổ-bộ Tùng-đỉnh lục-soát mỗi khi chạm địch.
        b ) - Tổ-chức Convoy chuyễn-vận 5 tấn vật-liệu phòng-thủ, đạn-dược và một xà-lan dầu 15.000 lít từ Tiền-Doanh Yểm-Trợ Chợ-Mới vào Tuyên-Nhơn.
        c ) - Đây là một cuộc thao-dượt lớn ( cấp Liên-Đoàn ) do Lực-Lượng Đặc-Nhiệm 212 tổ-chức đầu tiên. Theo lệnh của Hành-Quân Lưu-Động Sông thì các Bộ-Tư-Lệnh Lực-Lượng Đặc-Nhiệm sẽ luân-phiên nhau tổ-chức các cuộc thao-dượt tương-tự vơí sự phối-hợp của các Giang-Đoàn thuộc LLĐN 211, LLĐN 212 và LLĐN 214. Khi thao-dượt, chú-trọng đến đội-hình cơ-bản di-chuyễn trong sông rạch, chiến-thuật linh-động áp-dụng cho từng tình-huống chạm địch, kể cả rà mìn và đổ-bộ Bộ-Binh tùng-đỉnh. Chỉ-Huy-Trưởng Liên-Đoàn thao-dượt kiêm-nhiệm luôn chức-vụ Sĩ-Quan Chỉ-Huy-Chiến-Thuật ( OTC ) tại chổ.
        d ) - Cuộc hành-quân chấm dứt sau 36 giờ, xuất-phái các lực-lượng tham-dự trở về đơn-vị gốc để họ kịp thời gian tham-gia cuộc hành-quân mới trong khu-vực trách-nhiệm. Ngày N-2 các đơn-vị tăng-phái phải có mặt tại Bộ-Chỉ-Huy Liên-Đoàn Đặc-Nhiệm 212.5 ( Cái-Dầu ).
2 - Phân-Nhiệm Hành-Quân :
    Ngày N-1 tất cả Sĩ-Quan, Hạ-Sĩ-Quan giử chức-vụ thuyền-trưởng giang-đỉnh đều được mời tham-dự thuyết-trình tại Trung-Tâm Hành-Quân Lực-Lượng Đặc-Nhiệm 212, dưới sự chủ-toạ của Phó Đề-Đốc PHÚ. Thuyết-trình viên là Th/Tá Ơn. Quan-niệm và diễn-tiến hành-quân được trình bày bằng hoạch-đồ " PRAISE".
        a ) - Tình-hình Địch :
               Kể từ sau cuộc hành-quân dài hạn Barrier-Reef, Việt-cộng tạm-thời rút về mật-khu Mỏ-Vẹt bên kia biên-giới Việt-Miên một thời-gian để dưững quân và bổ-sung thêm quân-số bị hao-hụt. Giờ đây Trung-Đòan 174 thuộc Công-Trường 5 và Trung-Đoàn 207 thuộc Công-Trường 6 Việt-Cộng tái hoạt-động mạnh-mẽ trở lại trong khu-vực sông Vàm-Cỏ-Tây qua Tuyên-Nhơn đến kinh Đồng-Tiến. Hai tuần trước Việt-Cộng thả mìn trên kinh Lagrange làm chìm 2 tàu đò, gây thương-vong cho trên 50 thường dân. Hàng đêm, Việt-Cộng pháo-kích vào Chi-Khu Mộc-Hóa, Căn-Cứ Hải-Quân Tuyên-Nhơn; một vài đồn bót ven sông trong khu 5 bị chúng đánh úp. Tin-tức tình-báo cũng không loại bỏ khả-năng đánh mìn của Việt-Cộng trên kinh Đồng-Tiến.
        b ) - Đội-hình đơn-vị bạn tham-dự .
               Chỉ-Huy-Trưởng Liên-Đoàn Đặc-Nhiệm 212.5, kiêm sĩ-quan chiến-thuật tại chổ, đặt Bộ-Chỉ-Huy trên một PBR, phân-nhiệm và ấn-định đội-hình di chuyễn cho các đơn-vị bạn như sau :
              1) Nhóm Tiền-phong Khai Thủy-Bộ Của Liên-Đoàn :
                     - 15 Giang-đỉnh đủ loại của Giang-Đoàn 71 THủy-Bộ di chuyễn theo đội-hình chiến-thuật cơ-bản ( xin xem trang số 13 ), có nhiệm-vụ yểm-trợ xà-lan rà mìn và phá hủy mìn, đánh bật các chốt dọc theo hai bờ kinh, đổ Tùng-đỉnh lục-soát mỗi khi chạm súng.
                    - Trung-đội 1 của Đại-Đội 81 Tùng-đỉnh chia đều trên 4 ALPHA, sẳn-sàng đổ-bộ.
                    - Một xà-lan rà mìn do LCM của Tiền-Doanh Yểm-Trợ Chợ-Mới đẩy đi đầu rà mìn, lúc vào cũng như lúc ra khỏi kinh Đồng-Tiến. HQ Đ/Úy Dương-Văn-Tèo Chỉ-Huy-Trưởng Giang-Đoàn 71 Thủy-Bộ chỉ-huy trực-tiếp nhóm này. Ngay khi bắt tay được với toán Giang-đỉnh của Căn-Cứ Hải-Quân Tuyên-Nhơn, Đ/Úy Tèo sẽ ra lệnh cho toàn bộ nhóm tiền-phong ém quân lại trong Khu 4 và tổ-chức an-ninh thủy-trình cho chuyến trở ra.
              2 ) Nhóm Trung-Quân Tiếp-Ứng Của Liên-Đoàn :
                    - 17 Giang-Tốc-Đỉnh PBR của Giang-Đoàn 55 Tuần-Thám di-chuyễn theo đội-hình chiến-thuật cơ-bản, có thể tách ra làm 2 " cụm-hỏa-lực " để tiếp-ứng nhóm tiền-phong cũng như nhóm hậu-tập.
                    - Trung-đội 2 của Đại-Đội 81 Tùng-đỉnh chia đều trên 8 PBR, đổ-bộ lục-soát mỗi khi cần và phục-kích địch về ban đêm. HQ Th/Tá VĂN-TRUNG-THU Chỉ-Huy-Trưởng Giang-Đoàn 55 Tuần-Thám chỉ-huy nhóm nàỵ Toàn bộ Gaing-Đoàn 55 Tuần-Thám ém quân tại khu 3 khi nhóm tiền-phong vào đến khu 5.
              3 ) Nhóm Hậu-Tập Của Liên-Đoàn :
                    - 16 Giang-Đỉnh đủ loại có 1 Giang-đỉnh Phóng Thuỷ-Hỏa ( ATC-ZIPPO ) của Giang-Đoàn 41 Ngăn-Chặn, trong đó 5 TANGO nhận 5 tấn vật-liệu của Tiền-Doanh Yểm-Trợ Chợ-Mới tiếp-tế cho Tuyên-Nhơn kể từ ngày N-2.
                    - Một LCM đẩy xà-lan dầu15.000 lít của Tiền-Doanh Yểm-Trợ Chợ-Mới vào Tuyên-Nhơn.
HQ Th/Tá Ngô-Khuây Chỉ-Huy-Trưởng Giang-Đoàn 41 Ngăn-Chận điều-động nhóm hậu-tập di-chuyễn theo đội-hình. Đến nơi, các TANGO sẽ ủi bải trước CCHQ/Tuyên-Nhơn để lên hàng, riêng các ALPHA phối-hợp với các giang-đỉnh tại đây tuần-tiểu trong đêm quanh Căn-Cứ.
Tiêu-Lệnh Chung :
- Địa-điểm xuất-quân là cửa kinh Đồng-Tiến ngày N lúc 7.00 giờ sáng.
- Suốt thời gian giang-hành có phi-cơ L.19 quan-sát chỉ-điểm, lúc tác-xạ phải cẩn-thận coi chừng vị-trí phi-cơ bạn.
- Tốc-độ di-chuyễn trong kinh từ 6-7 Km/h phù-hợp với tốc-độ rà mìn. Chỉ-Huy-Trưởng Liên-Đoàn sẽ thay đổi tốc-độ tùy theo tình-hình an-ninh.
- Khi chạm súng, thành phần chuyễn-vận phản-pháo trả và tiếp-tục di-chuyễn theo tốc-độ đã ấn-định; chỉ có thành phần xung-kích mới dừng lại tác-xạ dọn bãi và đổ quân.
- Để chống lại đặc-công-thủy VC xử-dụng mìn " Con sò LIMPET " , các TANGO phải đổi vị-trí uỉ bãi ít nhất 3 lần về ban đêm và ném lựu-đạn MK.3 xuống kinh mỗi khi nghi-ngờ.
- Địch lúc nào cũng nghe lén ta, tránh ứ-động trên hệ-thống truyền-tin; nhất là mỗi khi chạm súng nên dùng ám-thoại ngắn gọn trong nội bộ.
Tiêu-Lệnh Riêng :
- Trục-vớt-đỉnh CSB ( Combat Salvage Boat ) của Tiền-Doanh Yểm-Trợ Chợ-Mới phải có mặt tại Tiền-Phương Yểm-Trợ Cao-Lảnh ngày N trước 7.00 giờ sáng, chờ lệnh vào kinh khi hữu-sự.
Để chấm dứt buổi họp hành-quân, Phó Đề-Đốc PHÚ ban huấn-lệnh ngắn nhưng xúc-tích, tạo niềm phấn-khởi cho mọi người :
" Như các anh đã biết, địch có thói quen bắn B41, 75 Ly không giật vào TANGO vì chiến-đỉnh này to lớn cồng-kềnh dễ bị trúng đạn. Nếu có chở quân thì tổn-thất sẽ lớn lao. Chuyến vào Tuyên-Nhơn kỳ này, ta sẽ đánh lừa địch bằng cách chở Tùng-đỉnh trên ALPHA thay vì trên TANGO như thường lệ.
Với một đội-hình 50 chiến-đỉnh có hỏa-lực hùng-hậu trải dài trên 1,5 Km, địch muốn đánh ta ít ra chúng phải có quân số trên một sư-đoàn. Tôi nghĩ địch không giám so hỏa-lực với ta ngày mai. Tuy nhiên, ta lúc nào cũng đề cao cảnh-giác địch sẽ đánh ta bằng người nhái hoặc phục-kích trên đường ta lui quân, vì kinh Đồng-Tiến là thủy-trình độc-đạo.
Sáng ngày mai, lúc các anh chuẩn bị nhập vùng hành-quân, tôi và Bộ-Chỉ-Huy 212 tiền-phương lưu-động sẽ có mặt nơi đó. Chúc các anh lên đường may-mắn và thành-công " .
3 - Diễn-Tiến Hành-Quân :
    Đúng 7.00 giờ ngày N, các chiến-đỉnh nhóm tiền-phong của Giang-Đoàn 71 TB đã rẽ nước ào-ạt chui qua cầu Đồng-Tiến nhập vùng hành-quân. Tiếp đến là nhóm tiếp-ứng và sau cùng là nhóm hậu-tập cũng vào đội-hình di chuyễn trong khu 1. Lúc 7.10 giờ, " Phi-Long " danh-hiệu của phi-cơ quan-sát L.19 cũng đã lên vùng và báo nhập hệ-thống hành-quân. Phi-Long nhào lộn trên nền trời xanh và báo cho biết là dọc theo hai bên bờ kinh tại khu 3 có rất nhiều hố cá-nhân và giao-thông-hào cũ, tuyệt nhiên không có bóng người và súc-vật. Liên-Đoàn-Trưởng hành-quân ra lệnh cho Phi-Long tiếp-tục quan-sát kỷ khu 3 cho đến khi các giang-đỉnh tràn ngập khu này. Sau đó Phi-Long sẽ bay lên quan-sát khu 4.
    Khoảng 11.30 giờ, 71 Thủy-Bộ báo toán rà mìn của nhóm tiền-phong đã kéo được hai quả mìn với hàng trăm thước dây điện và đang dùng đại-liên 50 hủy mìn. Hai tiếng nổ rung chuyển cả mặt kinh khu 3, kèm theo hai cột nước trắng xóa cao mười mấy thước. Giang-Đoàn 55 Tuần-Thám ém quân tại khu 3 xong, giờ đến Giang-Đoàn 71 Thủy-Bộ ém quân tại khu 4 .
Đến 5.00 giờ, các TANGO của 41 Ngăn-Chận được các PBR của 56 Tuần-Thám hướng dẫn ủi bãi trước CCHQ/Tuyên-Nhơn. Th/Tá Vũ và Th/Tá Tuấn rất hoan-hỉ đôn-đốc nhân-viên xuống hàng trong đêm vì vật-liệu cần-thiết để củng-cố đơn-vị của họ đã được tiếp-tế đầy đủ, đến tận nơi một cách an-toàn.
    Đêm hôm đó nhằm đêm 14 âm-lịch có trăng gần đầy sáng tỏ, Liên-Đoàn-Trưởng hành-quân nhắc-nhở các đơn-vị tăng cường tuần-tiểu, đổ Tùng-đỉnh phục-kích, chống đặc-công. v.v.
    Khoảng 08.00 giờ sáng ngày hôm sau, hàng tiếp-tế được bốc dở hết lên bờ. Các đơn-vị ém quân báo-cáo tình-hình trong đêm yên-tỉnh. Sau đó, Chỉ-Huy-Trưởng Liên-Đoàn hành-quân lệnh cho các đơn-vị rời Căn-Cứ Hải-Quân Tuyên-Nhơn lúc 9.00 giờ. Th/Tá Vũ và Th/Tá Tuấn dẫn một đoàn PBR của Giang-Đoàn 56 Tuần-Thám tiễn Liên-Đoàn đến tận khu 4, nơi đây Giang-Đoàn 71 Thủy-Bộ sẵn-sàng nhập vào đội-hình Liên-Đoàn, vị-trí tiền-phong. Phi-Long cũng đã trở lại vùng và tiếp-tục công-tác quan-sát, chỉ-điểm như ngày hôm qua. Đến khu 3, Giang-Đoàn 55 Tuần-Thám đang chờ sẵn để vào vị-trí trung-quân của đội-hình Liên-Đoàn. Riêng 8 PBR còn trống của GĐ 55 Tuần-Thám được lệnh cặp vào 4 ALPHA của GĐ 71 Thủy-Bộ tại khu 1 để chở Trung-đội 1 Tùng-đỉnh về Tiểu-Khu Châu-Đốc. Chiếc ALPHA sau cùng của GĐ 41 Ngăn-Chận ra khỏi kinh đúng 06.00 giờ chiều và GĐ 71 Thủy-Bộ được lệnh xuất-phái ngay để trở về hậu-cứ Long-Phú. Trong suốt thủy-trình trở ra không có sự-kiện quan-trọng nào xảy đến.
    Trên Soái-đỉnh đặt Bộ-Chỉ-Huy tiền-phương của Lực-Lượng Đặc-Nhiệm 212, tôi báo-cáo kết-quả hành-quân lên nhị vị Đô-Đốc, Phó Đề-Đốc NGHIÊM-VĂN-PHÚ và Phó Đề-Đốc HOÀNG-CƠ-MINH. Tôi cũng không quên cám ơn Phó Đề-Đốc MINH đã cho Giang-Đoàn nổi tiếng đánh giặc giỏi 71 Thủy-Bộ, tham-chiến với chúng tôi trong cuộc hành-quân này, lắng nghe lời tạm-biệt của Phó Đề-Đốc Minh nói với Phó Đề-Đốc Phú :
    " Tôi phải theo GĐ 71 về Bình-Thủy trong đêm nay để kịp lo cho cuộc hành-quân sắp tới. Chúc Commandant ở lại khỏe luôn ".
Lòng tôi bổng thấy ấm-áp lạ thường trước những cơn gió sông lộng thổi Tôi tự nhủ, cây có gốc rồi mới có ngọn, lịch-sử phải có đầu rồi mới có đuôi. Truyền-thống tốt đẹp của Quân-chủng tôi quả xứng đáng được ghi vào Hải-sử.
    Trăng rằm mới lên khỏi rặng cây đen của vùng Đồng-Tháp, ánh trăng trong, chảy tràn trên mặt Tiền-Giang lúc thủy-triều đang lên. Tôi nhìn không chán mắt đoàn chiến-đỉnh oai-hùng của Giang-Đoàn 71 Thủy-Bộ đang lướt sóng vàng di-chuyễn theo đội-hình chữ nhất cho đến khi họ khuất nẻo... Vàm-Nao.

VII - Đội-Hình Chiến-Thuật Di-Chuyễn Trong Sông
    Quân-sử Quân-Lực VNCH đã ghi nhận : " Hải-Quân VNCH do Hải-Quân Pháp huấn-luyện và trang-bị " . Thật vậy, trong khoảng thời gian từ cuối năm 1952 đến giửa năm 1955, hầu hết các Sĩ-Quan, Hạ-Sĩ-Quan và Đoàn-Viên đầu tiên của Hải-Quân VNCH đã theo tập-sự trên các chiến-đỉnh của Hải-Quân Pháp đang hoạt-động trong sông. Mặc dù được các trường Hải-Quân Pháp đào-tạo, nhưng vị Tư-Lệnh Hải-Quân VNCH đầu tiên cùng các vị Chỉ-Huy-Trưởng tiền-nhiệm đều không xem nước Pháp là mẫu-quốc. Với tấm lòng yêu nước nồng-nhiệt, với ý-chí tự-lập lớn-lao, các vị này đã vượt qua mọi trở lực khó-khăn, kể cả áp-lực của Bộ-Tổng-Tham-Mưu QLVNCH vào thời điễm đó, nhất quyết tổ-chức một Quân-Chủng Hải-Quân theo tiêu-chuẩn Hải-Quân quốc-tế và mang truyền-thống đặc-biệt của nước VNCH. Vào giửa tháng 8 năm 1955 Bộ-Tư-Lệnh Hải-Quân VNCH thực-sự ra đời.
Đương nhiên Hải-Quân VNCH đã học-hỏi, thâu-thập được rất nhiều kinh-nghiệm có giá-trị về các chiến-thuật cơ-bản, về hành-quân trong sông của Hải-Quân Pháp. Đặc-biệt là các cuộc hành-quân phối-hợp với các Tiểu-Đoàn Khinh-Quân Bộ-Binh của các Tiểu-khu qua những lần :
        - Đổ bộ giải vây cho các đồn bót ven sông.
        - Yểm-trợ hải-pháo cho các đơn-vị bạn.
        - Hộ-tống Convoỵ
        - Rà mìn giải-tỏa các trục thủy-lộ.

1 - Đội-Hình Di-Chuyễn Và Chiến-Thuật " Song Xa ".
Không rõ đội-hình này có từ bao giờ. Nhưng kể từ năm 1956 các Hải-Đoàn XUNG-PHONG ( hậu thân của DINA ), áp dụng nó thường trực mỗi khi di-chuyễn toàn-bộ trong sông. Đây là đội-hình chữ NHẤT, tính từ trước đến sau, theo thứ tự gồm có :
        - Hai LCVP ( Trung-vận-đỉnh ), có trang bị dụng-cụ rà mìn.
        - Hai FOM ( Truy-kích-Đỉnh ), áp-dụng chiến-thuật " Song Xa 1 ".
        - Một MONITOR COMBAT ( Chiến-đấu-đỉnh ), có trang-bị đại-bác 40 ly, cũng là linh-hồn của Hải-Đoàn mỗi khi chạm địch hay dọn bãi ủi. Bofor phản-ứng rất nhanh, bắn đạn chạm nổ và nổ chụp ( đạn đum-đum ). Việt-Cộng chủ-trương bắn hạ chiến-đỉnh khắc-tinh này trước hết. Thông thường Hải-Đoàn-Phó chỉ-huy toán này. Tiếp đến :
        - Hai LCVP có thể chở quân hoặc không, yểm-trợ cho LCM ủi bãi bằng Đại-bác 20 Ly ngay trước mủị
        - Một LCM ( Quân-vận-đỉnh ), chở quân hoặc vật-liệu tiếp-tế.
        - Hai FOM áp dụng chiến-thuật " song xa 2 "
        - Một LCM chở quân hoặc vật-liệu tiếp-tế.
        - Hai LCVP có thể chở quân hoặc không, yểm-trợ cho chiến-đỉnh bạn.
        - Một LCM chở quân hoặc vật-liệu tiếp-tế.
        - Một COMMANDEMENT ( Soái-đỉnh ), được trang bị đầy đủ hệ-thống truyền-tin để Hải-Đoàn-Trưởng chỉ-huy toàn-diện.
        - Hai FOM yểm-trợ cho Soái-đỉnh.
    Ngoại trừ chiến-thuật dọn bãi đổ quân thường-trực. Chiến-thuật " song xa " hay " cặp FOM song sát " được các Hải-Đoàn XUNG-PHONG sau cải danh là Giang-Đoàn XUNG-PHONG áp-dụng rất thành công trong khoảng thời gian dài từ năm 1956 đến năm 1966 trên chiến-trường sông rạch. Cặp FOM được xem như cặp song sát " Truy-kích-đỉnh " khi đơn-vị di-chuyễn trong kinh rạch hẹp. Mỗi khi chạm địch, chiếc FOM này ăn-ý với chiếc kia bằng cách vừa bắn áp-đảo địch, vừa dùng âm-thoại chỉ điểm cho chiếc kia nhào vô vị-trí xung-sát. Nếu không may chạm mìn, mủi FOM bị sức nổ tạt sang một bên, thân FOM chao qua chao lại rồi từ từ lấy lại cân-bằng như không hề-hấn gì. Hai cây " Mit. Trente và Douze sept " lại tiếp-tục nhá lửa ào-ạt vào đối-phương. Cho nên nhiều ông " Patron " Thuyền-Trưởng FOM đã không cường-điệu chút nào khi phát-biểu " Việt-Cộng gặp ta là chạy mặt ". Quả không có gì huênh-hoang khi nói như vậy, nếu ta so-sánh hỏa-lực " Lance-Bom ", " súng-ngựa-trời ", "quảnh-tầm-xào, " trường-bá-đỏ " của địch với đại-bác 40 Ly, đại-bác 20 Ly, đại-liên 50 và đại-liên 30, được trang-bị trên các chiến-đỉnh của ta.
    Nhưng đến đầu năm 1967 " Bố Nga, Cha Tầu " của Cộng-Sản Bắc-Việt đã ồ-ạt trang-bị vũ-khi mới bao gồm Tiểu-liên AK 47, Trung-liên RPD, Đại-bác 75 Ly không giật ( Chinese recoilless rifle Type 52 ), súng chống tăng RPG 7V = B 41 cho các đơn-vị Việt-Cộng Miền-Nam. Để thích-nghi với vũ-khí cộng-đồng mới, địch đào những hố cá-nhân mới theo kiểu liên-hoàn ( từ hố này có thể bò sang hố kia bằng một hay hai ngách nhỏ ). Những giao-thông-hào cũng được đào sâu hơn và rộng rải hơn để dể-dàng di-chuyễn vũ-khí cộng-đồng từ ụ súng này sang ụ súng khác. Taị Vùng 3 Sông-Ngòi miệt Bình-Dương, địch còn đào các hầm tác-chiến theo kiểu hàm-ếch tấn bằng đá ong rất kiên-cố.
Việc Cộng-Sản Bắc-Việt nâng cấp vũ-khí cho các đơn-vị của chúng tại chiến-trường sông rạch miền Nam, bắt buộc các đơn-vị hành-quân sông của Hải-Quân VNCH và đồng-minh phải thay đổi đội-hình chiến-thuật trong sông để chiếm thượng-phong mỗi lần đối đầu với địch.
2 - Đội-Hình Chiến-Thuật Cơ-Bản :
    Sau bao nhiêu lần chạm súng với địch. Lực-Lượng Đặc-Nhiệm 117 Hải-Quân Hoa-Kỳ đã chọn đội-hình sau đây, được coi như đội-hình chiến-thuật cơ-bản cho các Giang-Đoàn, mỗi khi di-chuyễn trong sông rạch.
    Đội-hình này gồm 13 chiến-đỉnh mới các đủ loại. Khi di-chuyễn đội-hình được chia ra làm hai " cụm-hoả-lực " hổ-tương yểm-trợ cho nhau nhờ ở hoả-lực trang-bị hùng-hậu kể cả trực-thăng vỏ-trang cơ-hữu. Sau ngày bàn-giao cho Hải-Quân VNCH đãm nhận trách-nhiệm, đội-hình thường-trực này vẫn còn được áp-dụng tuy có một vài thay đổi nhỏ.
        a ) - Cụm-Hỏa-Lực Xung-Kích ( Fire Assault Group ) Có :
              - 2 ALPHA ( ASPB Xung-Kích-Đỉnh ) có trang bị dụng-cụ rà mìn, phá nổ mìn bằng Đại-liên. Dụng-cụ rà mìn do Trung-Tâm Phát-Triển Khả-Năng Tác-Chiến QLVNCH trắc-nghiệm. Hải-Quân Công-Xưởng sản-xuất và cấp phát hàng loạt.
              - 2 ALPHA được tân-trang 81 ly trực-xạ, yểm-trợ cho chiến-đỉnh bạn đang vớt mìn.
              - 1 MONITOR COMBAT có trang bị Đại-bác Bofor 40 ly trước mủi, hỏa-lực mạnh-mẻ của chiến-đấu-đỉnh này là linh-hồn của " Cụm-Hỏa-Lực xung-kích ", do Chỉ-Huy-Phó Giang-Đoàn hay Sĩ-Quan đệ Tam chỉ-huỵ
Trong trường hợp " Cụm " được biệt-phái 1 xà-lan rà mìn có LCM đẩy riêng, số lượng ALPHA xung-kích trở thành 4 chiếc.
        b ) - Cụm-Hỏa-Lực Yểm-Trợ ( Fire Support Group ) Gồm :
              - 5 TANGO ( ATC Quân-Vận-Đỉnh Thuỷ-Bộ / Ngăn-Chặn ) chở quân hay vật-liệu tiếp-tế. Các chiến-đỉnh đều có gắn lưới chống B 40. Riêng các TANGO có sàn trực-thăng vững chắc được trang-bị thêm 1 đại-bác 105 ly HOWITZER.
              - 1 MONITOR COMMANDEMENT hoặc CCB ( Command Control Boat ) với đầy-đủ hệ-thống truyền-tin xa để Chỉ-Huy-Trưởng Giang-Đoàn điều-khiển toàn diện, đồng thời liên-lạc thường-trực với Trung-Tâm Hành-Quân ở hậu-cứ.
              - 2 ALPHA yểm-trợ cho Soái-đỉnh.
    Đây không phải là điều mê-tín, nhưng nhiều vị Chỉ-Huy-Trưởng Giang-
Đoàn cho con số tổng cộng " 13 Chiến-đỉnh " nói trên là con số " unlucky ", nên bổ-sung thêm cho " Cụm-xung-kích " một ZIPPO để phá hầm tác-chiến của Việt-Cộng, hoặc một TANGO nửa cho " Cụm-yểm-trợ " để toàn thể đội-hình có con số 14 đáng yêu hơn.
    Đội-hình chiến-thuật có thể thay đổi tùy theo điạ-hình và nhu-cầu chiến-trường.
3 ) - Đội-Hình Chiến-Thuật Cải-Tiến :
    Từ năm 1971 trở về sau này, ta và địch quần-thảo nhau trong sông rạch nhiều đến độ bên này đoán biết rõ chiến-thuật đang áp-dụng hàng ngày của bên kia. Vì vậy mà các Lực-Lượng Tuần-Thám, Thủy-Bộ, Trung-Ương đều cải tiến đội-hình chiến-thuật của các Giang-Đoàn trực-thuộc cũng như tăng-phái để tạo chiến-thắng dòn-dã với tổn-thất tối-thiểụ Sau đây là một vài cải-tiến tiêu-biểu được xem là thành công.
        a) - Chiến-Thuật Tiệm-Tiến :
        Để đối phó lại chiến-thuật " công đồn ( hay căn-cứ ) đả viện " , ta phải nhận định rỏ ý-đồ của địch. Căn-cứ chỉ là " điểm " mà đoàn tầu tiếp-viện mới là " diện " . Lắm khi địch phục-kích từ A đến B với chiều dài suốt cả cây số. Địch xử-dụng đủ loại vũ-khí để ngăn-chặn hay cắt đứt đoàn tâù tiếp-viện cho căn-cứ nàỵ
            1a) - Phản-Ứng Tức-Thời : Tất cả chiến-đỉnh vưà bắn trả vừa ủi bãi về phiá bờ mà địch đang tấn-công từ vị-trí 1 đến vị-trí 6. Chọn nhanh địa-hình trên bờ như lùm cây, mô đất v.v, gây khó-khăn cho địch ngắm bắn ta khi tầu ủi bãi .
            2a) - Tiệm-Tiến Đánh Bật ‘ Phục-Kích : Các chiến-đỉnh vị-trí 1 và 2 xử-dụng hỏa-lực tối-đa đàn-áp địch, bao trùm về hướng tiến quân che cho chiến-đỉnh vị-trí 6 đang tăng tốc-độ tối-đa dưới hỏa-lực địch, vừa bắn trả vừa ủi bãi vị-trí 7. Tiếp đến chiến-đỉnh ở vị-trí 5 cũng làm như vậy để ủi bãi ở vị-trí 8, rồi đến chiến-đỉnh vị-trí 4 ... Nếu có tùng-đỉnh, ta đổ quân lục-soát luôn. Địch ngưng bắn B 41và RPD, chỉ còn tiếng AK lẻ-tẻ báo hiệu địch thất bại và đang " chém vè " .
Chiến-thuật này đã được Lực-Lượng THœY-BÔ áp-dụng triệt-để tại chiến-trường sông rạch U-Minh dưới thời Phó Đề-Đốc Hoàng-CƠ-MINH làm Tư-Lệnh.  
        b) - Chiến-Thuật Thí Chốt Nghi-Binh Hoặc Cóc Nhảy :
Địch thường xuyên phục-kích bắn tầu bằng B 41 và 75 ly không giật mà vị-trí phục-kích là những hố cá-nhân hay giao-thông-hào đã đào sẳn từ lâu, được tái xử-dụng lạị Mục-tiêu của địch là các TANGO có chở quân, vì TANGO cồng-kềnh dễ bắn và tổn-thất lớn mỗi khi bị trúng đạn. Để làm hỏng kế-hoạch địch, ta thay đổi thói quen bằng cách không chở quân trên TANGO mà chở trên ALPHA hoặc PBR.
            1b ) - Làm Mục-Tiêu Để Lừa Địch : Một cặp TANGO ( ngụy-trang như có chở quân ) sẳn-sàng đưa hông có lưới chống B 40 cho địch tác-xạ. Khi bị bắn, TANGO vừa bắn trả vừa tăng tốc-độ di chuyễn thật nhanh qua khỏi vị-trí bị phục-kích. Trong khi đó, vài cặp PBR ( hay ALPHA ), mỗi chiếc chở vài ba quân tùng-đỉnh, đi sau cách TANGO 500 mét. Lúc TANGO chạm súng, PBR gia-tăng hết tốc-độ, xử-dụng hỏa-lực hùng-hậu dọn bãi đổ tùng-đỉnh ngay trước hầm-hố tác-chiến của đich. Bị đổ-bộ lục-soát bất thần như vậy, dĩ nhiên địch hoảng sợ bỏ chạỵ Giang-Đoàn 72 Thủy-Bộ áp-dụng chiến-thuật này nhiều lần ở Cà-Mau, riêng Bộ-Tư-Lệnh Hải-Quân Vùng 5 Duyên-Hải cũng áp-dụng nó trên sông Bồ-Đề và sông Cửa-Lớn, gọi đây là chiến-thuật " Cóc Nhảy".
            2b ) - Xử-Dụng Phóng Thủy-Hỏa-Đỉnh ZIPPO : Trường-hợp Việt-Cộng đắp hầm-hố bằng đất, ta dùng ZIPPO phóng nước để san bằng. Nếu công-sự chiến-đấu được địch tấn bằng đá ong kiên-cố như ở Bến-Súc Bình-Dương, ta gài mìn và lựu-đạn trước khi rút lui để biến thành một vùng " đất chết ". Trong tương-lai ta không dám đổ quân trở lại mà địch cũng không dám bén mảng tới.

SYDNEY, Mùa Đông NAM-BÁN-Cầu 2000

Nguyễn-Văn-Ơn15-09-2004

TỬ SĨ HOÀNG SA
Anh hùng Ngụy Văn Thà

QUỐC KỲ và QUỐC CA VN

Bài chọn đăng
Đại Sứ Mỹ J. C. Stevens
Chuyến hải hành sau cùng HQ
TT Thiệu với Hải chiến HS
Báo Tàu: Hải chiến Tây Sa74
Thủy xa vận mới EFV của Mỹ
Chiến Hạm HQ/VNCH di tản 75
Vì sao mất Thác Bản Giốc?
Đường Mòn Hồ Chí Minh
Tàu chiến tàng hình của Mỹ
Tiên Lãng: Đối kháng vũ lực
Your IP : 35.173.48.53    Hải QuânHải Quân VNCHTài liệu Hải Quân VNCHLiên Đoàn 5 Tuần Thám  

Copyright © 2003 - 2020 hqvnch.net
Website: 11443213 hits Page generated in: 0.3925781 secs Webmaster