ĐỔI CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CƯỜI
                                                                                                       Nhạc:  Võ Tá Hân