MÙA THU VỘI ĐẾN
                                                                                          
                                                                                Nhạc: Lê Mạnh Trùy và Thơ:Tôn Thất Phú Sĩ