THÊM MỘT LẦM LỠ
                                                                                     Nhạc: Phạm Quang Ngọc